Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni rrënjën kubike të numrave të mëposhtëm duke rrumbullakosur në një shifër pas presjes dhjetore.

  1. 203\sqrt[3]{20}
  2. 503\sqrt[3]{50}
  3. 803\sqrt[3]{80}
  4. 1503\sqrt[3]{150}

Përdorni makinën llogaritëse për të kontrolluar përgjigjet.