Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Llogaritni shprehjet e mëposhtme duke përdorur makinën llogaritëse dhe jepini përfundimet me dy shifra pas presjes dhjetore (kur është e përshtatshme).

  1. 121673\sqrt[3]{12167}
  2. 2163\sqrt[3]{-216}
  3. 703\sqrt[3]{-70}
  4. 0,0156253\sqrt[3]{0,015625}