Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Paraqitni më thjesht shprehjet:

  1. 62×636^2 \times 6^3
  2. 45×444^5 \times 4^4
  3. 115×11211^5 \times 11^2
  4. 117×1131^{17} \times 1^{13}
  5. 36×363^6 \times 3^6
  6. 99×99^9 \times 9