Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni një çift numrash të thjeshtë aa, bb, të tillë që a2b\sqrt{a^2 - b} të jetë një numër i plotë.