Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kompjuterat punojnë me numra që janë fuqi të numrit 2. Katër njësitë kryesore tregohen në tabelën e mëposhtme.

  1. Cilat janë përqindjet e gabimeve për çdo përafrim?
  2. Beni shkruan: 1 megabajt = (1 kilobajt)2. A është i saktë ai? Argumentoni përgjigjen tuaj.