Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kube të vogla me vëllim 40 cm3 bashkohen për të formuar një kub të madh si në figurë.

  1. Sa është vëllimi i kubit të formuar?
  2. Gjeni me përafrim gjatësinë e brinjës së një kubi të vogël, të rrumbullakosur në një shifër pas presjes dhjetore.
  3. Përdorni përgjigjen tuaj për të gjetur me përafrim 3203\sqrt[3]{320}.