Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Koordinatat (x,y)(x, y) e pikave në rrethin CC vërtetojnë ekuacionin (x1)2+(y4)2=20(x-1)^2 + (y-4)^2 = 20. Gjeni të gjitha pikat në rreth me të dyja koordinatat numra të plotë.