Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Përdorni makinën llogaritëse për të zgjidhur problemat e mëposhtme.

  1. 7=\sqrt{7} =  2,645751. Pse (2,645751)2 \ne 7?
  2. Prodhimi i dy numrave të njëpasnjëshëm është 3192. Cilët janë këta numra?