Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Përdorni makinën llogaritëse për të gjetur një vlerë dhjetore të përafërt për secilën prej shprehjeve të mëposhtme. Jepeni përfundimin të rrumbullakosur në dy shifra pas presjes dhjetore.

  1. 424\sqrt{2}
  2. 5+1\sqrt{5} + 1
  3. 2+52 + \sqrt{5}
  4. 36π736\pi - 7