Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Eliminoni rrënjën nga emëruesi në secilën nga thyesat e mëposhtme.

  1. 12\dfrac{1}{\sqrt{2}}
  2. 13\dfrac{1}{\sqrt{3}}
  3. 37\dfrac{3}{\sqrt{7}}
  4. 56\dfrac{5}{\sqrt{6}}
  5. 510\dfrac{5}{\sqrt{10}}
  6. 915\dfrac{9}{\sqrt{15}}