Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani secilën prej shprehjeve të mëposhtme si rrënjë katrore të një numri të vetëm.

  1. 2×3\sqrt{2} \times \sqrt{3}
  2. 5×3\sqrt{5} \times \sqrt{3}
  3. 11×13\sqrt{11} \times \sqrt{13}
  4. 3×7×11\sqrt{3} \times \sqrt{7} \times \sqrt{11}