Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni perimetrin dhe syprinën e secilit drejtkëndësh. Jepeni përfundimin në trajtë të thjeshtuar irracionale.