Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në figurën e mëposhtme, janë dhënë dy trekëndësha të ngjashëm.

  1. Gjeni koeficientine ngjashmërisë.
  2. Gjeni koeficientin e zmadhimit të syprinave të dy trekëndëshave.

Jepeni përfundimin në trajtë të thjeshtuar irracionale.