Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Trekëndëshi dybrinjënjëshëm i dhënë në figurë e ka bazën 175\sqrt{175} cm. Syprina e tij është 10 cm2.

  1. Gjeni lartësinë e trekëndëshit.
  2. Gjeni perimetrin e trekëndëshit.