Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani edhe 4 numra të tjerë irracionalë, të cilët mund të gjenden duke përdorur informacionin e dhënë në ushtrimin 4. Rrumbullakosini ato në tre shifra pas presjes dhjetore.