Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Nga tabela e mësipërme, gjeni:

  1. dy numra që mund të shkruhen si numra të plotë
  2. një çift numrash me shumë 4
  3. një çift numrash ku njëri është dyfishi i numrit tjetër
  4. një çift numrash ku njëri është katrori i tjetrit
  5. një çift numrash që e kanë prodhimin 4
  6. një çift numrash që e kanë prodhimin 48
  7. numrin më të madh
  8. numrin më të vogël