Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani ekuacionin e drejtëzës:

  1. pingule me y=2x+4y=2x+4 dhe që kalon nëpër pikën (3,7)(3,7).
  2. pingule me 3y=82x3y=8-2x dhe që pret boshtin OyOy në të njëjtën pikë.