Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani ekuacionet e drejtëzave ku shtrihen segmentet drejtvizore që bashkojnë çiftet e pikave të mëposhtme.

  1. (4,9)(4,9) dhe (8,25)(8,25)
  2. (5,6)(5,6) dhe (10,16)(10,16)
  3. (2,1)(2,1) dhe (5,2)(5,2)
  4. (2,5)(-2,5) dhe (3,5)(3,-5)