Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Identifikoni çiftet e drejtëzave pingule dhe gjeni drejtëzën që nuk është pingule me asnjë prej drejtëzave të dhëna.

  1. y=912xy=9-\dfrac{1}{2}x
  2. 2y=8x12y=8x-1
  3. y=12x+7y=\dfrac{1}{2}x+7
  4. y=58xy=\dfrac{5}{8}x
  5. y=2x+4y=2x+4
  6. y=914xy=9-\dfrac{1}{4}x
  7. 5y=68x5y=6-8x