Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ndërtoni grafikët e drejtëzave të mëposhtme në të njëjtin sistem koordinativ.

  1. y=2y=2
  2. y=4y=-4
  3. x=1x=1
  4. x=3x=-3
  5. x=4x=4
  6. y=0y=0