Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në një sistem boshtesh koordinativ me boshtin e OxOx nga -4 në 8 dhe boshtin OyOy nga -4 në 8, ndërtoni drejtëzat e mëposhtme.

  1. x+y=8x+y=8
  2. x+y=2x+y=-2
  3. x+2y=6x+2y=6
  4. 3x+2y=63x+2y=6