Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Për secilin grafik, shkruani:

  1. koeficientin këndor dhe ordinatën në origjinë;
  2. ekuacionin e drejtëzës.