Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Për secilën nga drejtëzat e mëposhtme, shkruani ekuacionin e një drejtëze paralele me të.

  1. y=2x1y=2x-1
  2. y=5x+2y=-5x+2
  3. y=14x+2y=-\dfrac{1}{4}x+2
  4. y=74xy=7-4x
  5. y=6+34xy=6+\dfrac{3}{4}x
  6. 2y=9x12y=9x-1