Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani ekuacionin e drejtëzës:

  1. paralele me y=4x+3y=-4x+3 dhe që kalon nëpër pikën (1,2)(-1,2).
  2. paralele me 2y3x=42y-3x=4 dhe që kalon nëpër pikën (6,7)(6,7).