Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Për secilin nga grafikët, gjeni ekuacionin e trajtës y=mx+cy=mx+c dhe interpretoni kuptimin e mm dhe cc. Tregoni nëse nuk ka kuptim të interpretoni cc.