Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në balonën PQRSPQRS, jepen PQPQ == QRQR == 10 cm; RS=SP=17RS=SP=17 cm dhe PRPR = 16 cm. Llogaritni gjatësinë QSQS.