Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një shtyllë 8.6 m e lartë, mbahet nga dy kabllo nga 10 metër të gjata, siç është paraqitur në figurë. Gjeni largesën e dy skajeve të poshtme të kabllove.