Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Llogaritni gjatësinë e saktë të brinjëve të shënuara me shkronja në figurat e mëposhtme.