Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Përdorni figurën përbri për të vërtetuar teoremën e Pitagorës.
  2. i) Vërtetoni që për çdo trekëndësh kënddrejtë, syprina e një gjysmëqarku me diametër hipotenuzën, është e barabartë me shumën e syprinave të dy gjysmë qarqeve, me diametër dy katetet e tjera. ii) Formuloni dhe vërtetoni një teoremë të ngjashme për trekëndëshin barabrinjës.