Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni largesën e saktë ndërmjet pikave të mëposhtme, të dhëna në koordinata.

  1. (1, 3) dhe (4, 7)
  2. (2, 1) dhe (6, 4)
  3. (2, 0) dhe (-3, 2)
  4. (-5, 4) dhe (-1, -2)