Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në një rreth me rreze 4.8 cm, marrim dy korda paralele me gjatësi 5.2 cm. Gjeni largesën ndërmjet dy kordave.