Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Jani vizaton një trekëndësh në të cilin AB=8AB=8 cm, BC=4BC=4 cm dhe AC=9AC=9 cm.

  1. Shpjegoni pse këndi ABCABC nuk mund të jetë 90°90\degree.
  2. Këndi ABCABC është i ngushtë apo i gjerë? Argumentoni përgjigjen tuaj.