Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Në trekëndëshin ABCABC, jepet AB=AC=25AB=AC=25 mm dhe B=51°\angle B = 51\degree. Llogaritni BCBC.
  2. Llogaritni të gjitha këndet e trekëndëshit PQRPQR, në të cilin PQ=QR=7PQ=QR=7 cm dhe PR=4PR=4 cm.