Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Kopjoni tabelën.
  2. Përdorni trekëndëshat për të gjetur vlerat e sakta për rreshtat që u përkasin këndeve 30°30\degree, 45°45\degree dhe 60°60\degree. Aty ku është e nevojshme, përdorni numrat irracionalë.
  3. Plotësoni pjesën e mbetur të tabelës.