Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Jepen numrat:

1, 2, 3, 15, 37, 63, 101, 105

Prej tyre, renditni numrat që janë:

  1. të thjeshtë
  2. faktorë të 105
  3. shumëfisha të 21