Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruajeni secilin nga numrat e mëposhtëm si prodhim faktorësh të thjeshtë. Kur është e përshtatshme, përdorni fuqitë.

  1. 105
  2. 37
  3. 300
  4. 126