Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni vlerat e rrënjëve katrore (dhe kubike) të numrave më poshtë, të rrumbullakosur në dy shifra pas presjes dhjetore.

  1. 30\sqrt{30}
  2. 453\sqrt[3]{45}