Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Llogaritni vlerën e shprehjeve të mëposhtme.

  1. 643\sqrt[3]{64}
  2. 1253\sqrt[3]{125}
  3. 434^3
  4. 343^4