Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Zgjidhni ekuacionet e mëposhtme.

  1. 6(p+5)=36p6^{(p+5)} = 36^p
  2. 8(2q4)=4(q2)8^{(2q-4)} = 4^{(q-2)}