Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Eleminoni rrënjën nga emëruesi në secilën prej shprehjeve të mëposhtme. Kthejeni thyesën në trajtën më të thjeshtë.

  1. 45\dfrac{4}{\sqrt{5}}
  2. 88\dfrac{8}{\sqrt{8}}
  3. 1232\dfrac{1 - \sqrt{2}}{3\sqrt{2}}
  4. 1231845\dfrac{12 - 3\sqrt{18}}{\sqrt{45}}
  5. 152128+63\dfrac{15 - \sqrt{21}}{\sqrt{28} + \sqrt{63}}
  6. 44704176\dfrac{\sqrt{44}}{\sqrt{704} - \sqrt{176}}