Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një trekëndësh kënddrejtë i ka përmasat siç janë treguar në figurë. Tregoni që pohimet e mëposhtme janë të vërteta.

  1. h=6h = 6
  2. Perimetri i trekëndëshit është numerikisht i barabartë me dyfishin e syprinës së tij.