Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny

Pyetja

  1. Shkruaj në fletore dhe plotëso këtë listë me të gjitha rezultatet e mundshme kur hidhet një zar dhe një monedhë (shëno S për 'Stemë' dhe L për 'Lekë').
  2. Sa rezultate janë gjithsej?