Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny

Pyetja

  1. Shkruaj një shprehje me kllapa për syprinën e drejtkëndëshit.
  2. Kopjo dhe plotëso këtë diagram për të treguar syprinën e dy drejtkëndëshave të vegjël.
  3. Ç’vë re për përgjigjet e pikave a dhe b?