Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny

Pyetja

Në një makinë një pjesë është prishur dhe duhet të zëvendësohet. Pjesa që e zëvendëson duhet të jetë me gjatësi midis 71187\dfrac{1}{18} cm dhe 73187\dfrac{3}{18} cm, që të mund të vendoset në makinë. Skica tregon pjesën e zëvendësimit. A bën kjo pjesë për makinën? Shpjego përgjigjen.