Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny

Pyetja

Bëj këto zbritje.

  1. 69102256\dfrac{9}{10} - 2\dfrac{2}{5}
  2. 5351785\dfrac{3}{5} - 1\dfrac{7}{8}
  3. 3164193\dfrac{1}{6} - 4\dfrac{1}{9}
  4. 4145384\dfrac{1}{4} - 5\dfrac{3}{8}

A është e nevojshme përherë që numrat e përzier të kthehen në thyesa të parregullta që të kryhet zbritja?