Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny

Pyetja

Bujari dhe Melita ndanë një sasi të hollash në raportin 7 :: 11. Melita mori 132 lekë. Sa lekë mori Bujari?