Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny

Pyetja

Një model i zvogëluar i Tower Bridge në Londër është 22 cm i lartë. Ura reale është 66 m e lartë.

  1. Gjej shkallën e zvogëlimit të modelit. Shkruaje atë si raport i lartësisë reale me lartësinë e modelit.
  2. Ura reale është 243 m e gjatë. Sa e gjatë është në model?