Matematika 12 (me zgjedhje)

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Keith Gallick, Daniel Goldberg, Anne McAteer, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Joe Petran, Keith Bledger, Cong San, Harry Smith, Geoff Staley dhe Dave Wilkins

Pyetja

Midis pohimeve që vijojnë gjej atë që është mohimi i pohimit "Të gjithë shumëfishat e 3-it janë çift":

  1. Të gjithë shumëfishat e 3-it janë tek.
  2. Të paktën një shumëfish i 3-it është tek.
  3. Asnjë shumëfish i 3-it nuk është çift.