Matematika 12 (me zgjedhje)

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Keith Gallick, Daniel Goldberg, Anne McAteer, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Joe Petran, Keith Bledger, Cong San, Harry Smith, Geoff Staley dhe Dave Wilkins

Pyetja

Vërteto pohimet që vijojnë me metodën e supozimit nga e kundërta.

  1. Nuk ekziston numri i plotë çift më i madh.
  2. Në qoftë se n3n^3 është çift, atëherë nn është çift.
  3. Në qoftë se numri pqpq është çift, atëherë të paktën një nga numrat pp dhe qq është çift.
  4. Në qoftë se numri p+qp + q është tek, atëherë të paktën një nga numrat pp dhe qq është tek.