Matematika 12 (me zgjedhje)

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Keith Gallick, Daniel Goldberg, Anne McAteer, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Joe Petran, Keith Bledger, Cong San, Harry Smith, Geoff Staley dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Vërteto se në qoftë se abab është një numër irracional atëherë të paktën një nga aa dhe bb është një numër irracional.
  2. Vërteto se në qoftë se a+ba+b është një numër irracional atëherë të paktën një nga numrat aa dhe bb është një numër irracional.
  3. Një nxënës bëri këtë pohim: Në qoftë se a+ba+b është një numër racional atëherë të paktën një nga numrat aa dhe bb është një numër racional. Trego me anë të një kundërshembulli se ky pohim nuk është i vërtetë.